تبلیغات
حرفه و فن - نمونه سوالات سه پایه

مدرسه راهنمایی نمونه شهید توكلی شهرستان الیگودرز. نظر یادتون نره

نمونه سوالات سه پایه

جمعه 2 دی 1390 10:55 ب.ظ

نویسنده : مجید رفیق دوست

سوالات حرفه وفن پایه اول راهنمایی
1-
اولین مرحله فناوری چه می باشد؟
الف)فرایند                         ب)تولید                       ج)طراحی                 د)ارزشیابی


2-
به مجموعه هایی که اجزای آنهاباهمدیگر هماهنگ کارمی کنند .......... نام دارد.


3-
کارژنراتوریا مولد تولید ................ است.


4-
به چوب های بریده شده ازتنه درختان چه می گویند؟


5-
نئوپان از............ چوب وچسب ساخته شده است.


6-
درجه ذوب مس وآلومینیوم چقدر است؟


7..
به دانه های درشت ازجنس سنگ و.................به دانه های ریزگفته می شود.


8-
ویژگی گوشت ناسالم رادردوموردبنویسید؟


9-
چه عواملی سبب تغییروتحول لباس دردوره های مختلف گردید؟


10-
مراحل مختلف پرورش گیاه را درسه موردنام ببرید؟


11-
ازمراحل داشت سه مورد رانام ببرید؟


12-
درجوجه کشی طبیعی تعداد تخم مرغ چندعددبوده وبعد ازچندروز جوجه ها سر ازتخم درمی آورند؟


13-
برای تولید انرژی درمرغ ازچه موادی استفاده می شود؟


14-
از سبزی ها یی که میوه ودانه آنها مورداستفاده قرار می گیرد سه مورد نام ببرید؟

سئوالات اول راهنمایی ( فصل اول تا ششم )

فصل اول : فناوری و سیستم
1- ساخت ابزارچه فوایدی برای انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسایل رابنویسید ؟
3- فناوری راتعریف كنید ؟
4- چه عواملی باعث پیشرفت وتكامل فناوری می شود ؟
5- مراحل حل مشكل یامسئله رابیان كنید ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسایل پیچیده تری تولیدكنند ؟
7- اجزای یك ابزارچه رابطه ای بایكدیگردارد ؟
8- سیستم راتعریف كنید ؟
9- اجزای مختلف سیستم فازمتررابنویسید؟
10- سیستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید ؟
11- هرچه تعداداجزای یك سیستم بیشترباشد ، سیستم --------- است ؟
12- سیستمهاراباتوجه به كاری كه انجام می دهند به چندگروه تقسیم می كنند؟ نام ببرید وبرای هركدام مثال بزنید ؟


فصل دوم : كار با برق

1- یكی ازمهمترین اكتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازكشف نیروی برق چه چیزهایی دیگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنیروی برق به پیشرفت --------- و ---------- كمك بسیاری كرد.
4- نام دیگرنیروی برق چیست ؟
5- همه مواد از------ تشكیل شده اند.
6- مولكولها ازذرات كوچكی به نام ------ تشكیل شدند
7- اتم دارای چندبخش اصلی است نام ببرید؟
8- الكترونها روی مدارهای به دور-------- می چرخند.
9- چه عاملی باعث ایجادجریان الكتریكی درسیم می شود ؟
10- مولدالكتریكی راتعریف كنید ؟
11-دینام دوچرخه نیروی چرخشی رابه ------------ تبدیل می كند .
12- درنیروگاه های بزرگ وسدهابه كدام وسیله برق تولیدمی كند ؟
13- نام دیگرمولدالكتریكی چیست ؟
14- توزیع برق یعنی چه ؟
15- برای توزیع برق به چه وسایلی نیازداریم ؟
16- برای انتقال برق ازچه وسایلی استفاده می كنیم ؟
17- سیم چیست ؟
18- سیم های برق رامعمولاً ازچه جنسی می سازند ؟
19- برای انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتی نیازداریم ؟
20- سیم فازچه سیمی است ؟
21- سیم نول كدام است ؟
22- ازكلیدبه چه منظوراستفاده می شود ؟
23- چه سیمهایی به كلیدوصل می شود ؟
24- كلیدبایدهمیشه درمسیرسیم ------- قرارگیرد .
25- لامپ انرژی الكتریكی به ---------- تبدیل می شود .
26- لامپ در-------- بسته می شود .
27- پریزچیست ؟
28- فیوزچیست ووظیفه آن چیست ؟
29- دونوع فیوزرانام ببرید .
30- اگرجریان برق بیش ازحدمعینی ازبدن انسان عبوركندچه مشكلی پیش می آید ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پیامدهایی دارد ؟
32- چرادرهنگام كاربابرق بایدنكات ایمنی رارعایت كنیم ؟
33- چندنقطه ایمنی درهنگام كاربابرق رابنویسید ؟ (3مورد)
34- ازانبردست برای چه چیزی استفاده یامنظورمی شود ؟
35- ازسیم چین به چه منظوراستفاده می شود ؟
36- ازدم باریك برای چه منظوری استفاده می شود ؟
37- ازسیم لخت كن برای چه كاری استفاده می شود ؟
38- دونوع سیم لخت كن رانام ببرید ؟
39- ازپیچ گوشتی برای چه كاری استفاده می شود ؟
40- فازمتربرای چه كاری استفاده می شود ؟
41- مدارالكتریكی راتعریف كنید ؟


فصل سوم : كار با چوب

1-یكی ازقدیمی ترین وپرمصرف ترین موادی كه بشراستفاده می كند چیست ؟
2- چراروش ها وابزارهایی برای استفاده بهترازچوب كشف شده است ؟
3-عمده ترین منبع تولیدچوب چیست ؟
4-چوب رادركجابه فرآورده های مختلف تبدیل می كند ؟
5-فرآورده های مختلف چوب رانام ببرید ؟
6-به كدام چوبها الوارمی گویند ؟
7-ازروكش های چوبی برای كارهای -------- و-------- استفاده می شود .
8-تخته سه لایی چگونه ساخته می شود ؟
9-نام دیگرتخته ی خرده چوب چیست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته می شود ؟
11-فیبرچگونه ساخته می شود ؟
12-تخته ی نئوپان رابافیبرمقایسه كنیدوتفاوت های آن رابیان كنید .
13-رویه ی میزكارازجنس ---------- وپایه های آن ازجنس ------- می باشد .
14-ازگیره به چه منظوری استفاده می شود ؟
15-ازچوب سای وسوهان چوب برای چه كاری استفاده می شود ؟
16-ازگونیامدرج به چه منظوری استفاده می شود ؟
17- برای صاف ومسطح كردن سطح چوب ازچه ابزاری استفاده می شود ؟
18- رنده ممكن است ازچه جنسی ساخته شده باشد ؟
19- برای سوراخ كردن چوب ازچه ابزارهایی استفاده می شود ؟
20- چهارموردازنكات ایمنی وحفاظتی كارگاه چوب رابیان كنید ؟
21- پوشیدن لباس كارمناسب ازچه جنبه هایی موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پایان برش كاری بایستی نیروی دست كم كرد ؟


فصل چهارم : كار با فلز

1- یكی ازمهمترین اكتشافت انسان درطول تاریخ ---------- بوده است .
2- كشف فلزچه فوایدی درزندگی انسان دارد ؟
3- چه عواملی براهمیت كاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسایلی ازفلزاستفاده می كند ؟
5- برای اینكه بتوانیم ازفلزات بهتراستفاده كنیم باید چكاركنیم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شكلی درطبیعت یافت می شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج می شود .
8- برای به دست آوردن آهن ، چه موادی رادركوره بلندمی ریزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نیست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصردیگربه صورت آلیاژ درمی آورند ؟
11- آهن راهمراه كدام ماده به صورت آلیاژ درمی آورند ؟
12- آلیاژ چیست ؟
13- مس درچه درجه حرارتی ذوب می شود ؟
14- مس ------- و --------- رابه خوبی هدایت می كند .
15- آلیاژهای مس رانام ببرید ؟
16- مس چه فلزی است ؟
17- آلومینیوم چه فلزی است ؟
18- آلومینیوم را ازچه ماده ای به دست می آورند ؟
19- آلومینیوم درصنعت به صورت -------- آلیاژ استفاده می شود .
20- روی چه فلزی است ؟
21- چرا از فلز روی برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود ؟
22- از فلز روی دركجاها استفاده می شود ؟
23- ازسوهان برای چه كاری استفاده می شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچیست ؟
25- از خط كش فلزی مدرج برای چه كاری استفاده می شود ؟
26- ازسوزن خط كش برای چه كاری استفاده می شود ؟
27- ازسمبه نشان برای چه كارهایی استفاده می شود ؟
28- از قیچی ورق بردستی برای چه كاری استفاده می شود ؟
29- از گونیا برای چه كارهایی استفاده می شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازی

1-انسان غارنشین كشاورزی ودامپروری رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشینی آغازشد ؟
3-چه عواملی امنیت انسان وساختمان هایش راتهدیدمی كند ؟
4-ایمنی ساختمان راتعریف كنید ؟
5-چه عواملی درنظم یافتن ساختمان های شهرهایاروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببرید ؟
7-نقشه یك ساختمان راتعریف كنید ؟
8-برای ترسیم نقشه ی هم كف یك ساختمان چه می كنیم ؟
9-چه عواملی درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختمانی راتعریف كنید ؟
11- مصالح ساختمانی رانام ببرید ؟
12- ازتیرآهن دركجاهااستفاده می شود ؟
13-آجر چگونه ساخته می شود ؟
14-ازآجر برای چه كاری استفاده می شود ؟
15-سیمان چگونه به دست می آید ؟
16-به دانه های درشت سنگ -------- می گویند .
17-به دانه های ریزسنگ چه می گویند ؟
18- شن وماسه به طورطبیعی دركجاتهیه می شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعی دركجاتهیه می شود ؟
20- موادماسه سیمان چیست ؟
21- ازملات ماسه سیمان برای چه كاری استفاده می شود ؟
22- گچ چگونه استفاده می شود ؟
23- از گچ برای چه كاری استفاده می شود ؟
24--------- درمدت كوتاهی پس ازتركیب با آب ، سفت می شود .فصل ششم : بهداشت و محیط زیست

1-نشانه های انسان سالم رابیان كنید ؟
2-فرد بیمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طوركامل بهبود می یابد .
3-سلامتی را تعریف كنید ؟
4-بهداشت راتعریف كنید ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-یكی ازبهترین وروشهای تأمین بهداشت چیست ؟
7-واكسناسیون چه فوایدی دارد ؟
8-محیط زیست راتعریف كنید ؟
9-زندگی وسلامت انسان به ------------ بستگی دارد .
10- زیستگاه اصلی انسان وموجودات زنده دركجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش های مختلفی رابرای توسعه زندگی ابداع كرده است ؟
12- عوامل آلوده كننده محیط زیست رانام ببرید ؟
13- زباله چه چیزهایی را آلوده می كند ؟
14- زباله را تعریف كنید ؟
15- پخش شدن زباله درمحیط زیست چه اثراتی دارد ؟
16- گازهای حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثیری برهوادارد ؟
17- شیرآبه های ناشی ازجمع شدن زباله چه تأثیری دارند ؟
18- روش صحیح جمع آوری زباله رابنویسید ؟
19- روش صحیح دفع بهداشتی زباله رابیان كنید ؟
20- زباله های بیمارستانی راچگونه دفع می كنند ؟
21- حشرات وجانورانی موذی كه باعث انتقالی بیماری می شود رانام ببرید ؟
22- حشرات وجانورانی موذی دركجازندگی وتولیدمثل می كنند ؟
23- چگونه می توان امكان زیست جانوران وحشرات موذی راازبین برد ؟
24- چرابرای ازبین بردن حشرات وجانوران موذی فقط درمواردبسیارضروری بایدازسموم شیمیایی استفاده كرد ؟
25- حشره كش ها وسموم شیمیایی باعث ایجادكدام بیماری خطرناك می گردند ؟
26- حادثه راتعریف كنید ؟
27- حوادث طبیعی وغیرقابل پیشگیری راچه می گویند ؟ مثال بزنید ؟

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

سئوالات دوم راهنمایی ( فصل اول تا هفتم)

فصل اول :
1- مراحل ساخت ابزار یا وسایل را بیان كنید ؟
2- نتایج تحقیقات علمی و صنعتی به چه مواردی منجر می گردد؟
3- علم چه فوایدی برای فناوری دارد؟
4- بدون استفاده از ............... تولید یك محصول فناوری ممكن نیست .
5- مواد خام موجود در طبیعت قبل از استفاده در تولید محصولات فناوری با آن باید چه كار كرد؟
6- یكی از آماده ترین مواد برای تولید محصولات چوبی چیست؟
7- قبل از استفاده از چوب در تولید محصولات فناوری چه تغییری باید درآن ایجاد كرد ؟
8- سیستم را تعریف كنید؟
9- اگر یكی از اجزای سیستم درست كار نكند چه اتفاقی می افتد ؟
10- قسمتهای اصلی یك سیستم را نام ببرید ؟
11- به كدام قسمت سیستم ورودی گفته می شود؟
12- در یك سیستم به چه كارهائی پردازش می گویند ؟
13- به كدام قسمت سیستم خروجی می گویند ؟
14- ورودی یك رایانه چیست ؟
15- در یك رایانه اطلاعات به چه وسیله هایی وارد رایانه می شود ؟
16- در قسمت پردازش یك رایانه چه كارهایی صورت می گیرد؟
17- خروجی یك رایانه چیست؟

فصل دوم :
1- خطرات ناشی از برق چه پیامدهای جبران ناپذیری دارد ؟
2- چرا افرادی كه با برق كار می كنند، باید با حفاظت ایمنی برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الكتریكی را تعریف كنید ؟
4- سه مورد از خطرات ناشی از جریان برق را بیان كنید ؟
5- اتصال سیم فاز به زمین باعث چه خطراتی می شود ؟
6- اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی باعث چه پیامدهائی می شود ؟
7- اتصال كوتاه دو سیم عامل جریان الكتریكی چه پیامدهائی دارد ؟
8- دو وسیله كه برای پیشگیری از خطرات ناشی از برق ساخته شده است نام ببرید؟
9- در هر سیم كشی برق چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید ؟
10- سیم اتصال به زمین چگونه خطر برق گرفتگی را از بین می برد ؟
11- چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است ؟
12- علم الكترونیك در چه قرنی متولد شد؟
13- چه عاملی باعث شد الكترونیك به وجود آید؟
14- برد چیست؟
15- مقاومت انرژی الكتریكی را به چه چیزهائی تبدیل می كند؟
16- 5 قطعه الكترونیكی كه در مدارها استفاده می شوند را نام ببرید؟
17- انواع مقاومت را نام ببرید؟
18- كار مقاومت در مدارهای الكترونیكی چیست؟
19- چند نوع خازن را نام ببرید؟
20- وظیفه خازن چیست؟
21- جنس دیود از چیست؟
22- چند نوع دیود را نام ببرید؟
23- سیلسیم و ژرمانیوم چه عناصری هستند؟
24- كار دیود شبیه به چیست؟
25- قطع و وصل كردن دیود چگونه صورت می گیرد؟
26- با اختراع كدام قطعه در الكترونیك تحول اساسی به وجود آورد؟
27- جنس ترانزیستور از چیست؟
28- وظیفه اصلی ترانزیستور چیست؟
29- كدام قطعه الكترونیكی در سالهای اخیر كاربرد وسیعتری دارد؟
30- در آی سی كدام قطعات الكترونیكی وجود دارد؟
31- اختراع آی سی چه تغیراتی در الكترونیك به وجود آورد؟
32- در آی سی معمولاً چند پایه وجود دارد؟
33- دیود چیست؟
34- یكی از كاربردهای دیود را نام ببرید؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانیه............ تغییر می كنند.
36- فركانس را تعریف كنید؟


فصل سوم
1- كدام فعالیتها به آب وابسته است؟
2- فعالیت كدام كارخانه بدون آب متوقف می شود؟
3- چه عواملی باعث خالی شدن ذخایر آب وآلودگی آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببرید؟
5- چرا گاهی انسان با خوردن غذاهای دریائی دچار بیماری های خطرناكی می شوند؟
6- ویژگیهای آب آشامیدنی سالم را بیان كنید؟
7- مناسب ترین آب برای آشامیدن كدام است؟
8- دو روش از روشهای سالم سازی آب را بیان كنید؟
9- دارو را تعریف كنید؟
10- داروها چه فوائدی دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببرید؟
12- امروزه بیشتر داروها به روش................تهیه می شوند.
13- چند دارو را كه به روش شیمیائی تهیه می شوند را نام ببرید؟
14- دام بیماریها بدون مصرف دارو بر طرف می شوند؟
15- داروهائی كه ایجاد وابستگی می كنند به چند گروه تقسیم می شوند؟
16- داروهای كاهنده چه داروهائی هستند؟
17- چند نمونه از داروهای كاهنده را نام ببرید؟
18- داروهای محرك چه نوع داروهائی هستند؟
19- برای داروی محرك مثالی بزنید؟
20- كافئین در كدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهای غیر مجاز چه داروهائی هستند؟
22- چند نوع داروی غیر مجاز را نام ببرید؟


فصل چهارم :
1- چوب ها را بر اساس كدام ویژگی تقسیم بندی می كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟


3- برای درختان سوزنی برگ دو مثال بزنید؟
4- برای درختان پهن برگ مثال بزنید؟
5- چوبهای سوزنی برگ را با چوبهای پهن برگ را مقایسه كنید؟
6- سختی و نرمی چوب را چگونه می توان تشخیص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده می شود؟
8- سه قسمت اصلی درخت رانام ببرید؟
9- كار ریشه چیست؟
10- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از كدام قسمت درخت تهیه می كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائی تشكیل شده است ؟
12- چرا نمی توان چوب درختانی كه تازه قطع شده اند را در صنایع چوبی استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدی دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائی می توان خشك كرد؟
15- روش طبیعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید ؟
16- نام دیگر روش خشك كردن مصنوعی چوب چیست؟
17- روش مصنوعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید؟
18- در كوره چوب خشك كنی چه عواملی تحت كنترل است؟
19- مزایای خشك كردن مصنوعی را بیان كنید؟
20- چند مورد از نكات ایمنی در هنگام كار با مغار را بیان كنید؟


فصل پنجم :
1- فلزات پس از استخراج به چه شكلی در می آورند؟
2- اتصالات فلزی به چند دسته تقسیم می شوند؟
3- اتصالات جدا شدنی را تعریف كرده و مثال بزنید؟
4- اتصالات جدا نشدنی را تعریف كنید؟
5- مهم ترین روش اتصال دائم چیست؟
6- لحیم كاری را تعریف كنید؟
7- آلیاژ لحیم از چه فلزاتی تشكیل شده است؟
8- چند مورد از نكاتی كه در موقع لحیم كاری استفاده می شود را بیان كنید؟
9- چند مورد از نكات ایمنی كه در موقع لحیم كاری استفاده می شود را بیان كنید؟
10- برای انجام جوشكاری از چه دستگاهی استفاده می شود؟
11- وظیفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاری چیست؟


فصل ششم 6
1- برای ساخت بنا چه مراحلی را باید طی كرد؟
2- وظیفه مهندس نقشه بردار چیست؟
3- در ساختمان سازی به چه عملی برداشت می گویند؟
4- به خطوط عمودی و افقی درون نقشه برداری............... می گویند.
5- نقشه خانه را تعریف كنید؟
6- نقشه یك خانه چگونه بدست می آید؟
7- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی........... است.
8- چرا نقشه باید دارای علائم اقتصادی اداری باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببرید؟
10- كادر نقشه را تعریف كنید؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی است؟
12- مقیاس یعنی چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در كدام قسمت نقشه كشیده می شود؟
14- راهنما و توضیحات نقشه به چه هدفی ایجاد می شود؟
15- نام فضاهای شماره گذاری شده در نقشه رادر كدام قسمت نقشه نشان می دهند؟
16- دستورات لازم برای اجرای دقیق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دلیل در نقشه رسم می شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست؟
19- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید؟
20- وزن یك ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
21- عرض و طول و عمق پی به چه عواملی بستگی دارد؟
22- وظیفه ستون چیست؟
23- برای ساخت ستون از چه مصالحی استفاده می شود؟
24- دیوار چگونه بوجود می آید؟
25- انواع دیوارها را نام ببرید؟
26- ویژگی دیوار حمال را نام ببرید؟
27- ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟
28- ویژگی دیوار غیر باربر را بیان كنید؟
29- در یك ساختمان راه پله را به چه منظوری احداث می كنند؟
30- تعداد مناسب پله های یك ساختمان را بیان كنید؟
31- جنس نرده های كنار پله چیست؟
32- پاگرد چیست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان های مسكونی چه قدر است؟
34- اندازه مناسب كف پله را بیان كنید؟
35- سقف ساختمان به چه منظوری احداث می شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چیست؟
37- در چه مواردی مهندس ساختمان به انجام محاسبات می پردازد؟فصل هفتم 7
1- غذا چه فوائدی دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بیماری و مرگ می شود؟
3- كدام بیماریهای غذائی پس از چند روز بعد از مصرف غذای آلوده ایجاد می شود؟
4- علامت ایجاد مسمومیت های غذائی در بدن چیست؟
5- كدام بیماریهای غذائی پس از مصرف غذای آلوده و در مدت زمان بسیار طولانی ایجاد می شوند؟
6- عرضه بهداشتی غذا در كدام مكانها اهمیت دارد؟
7- چرا تهیه و عرضه بهداشتی مواد غذائی در اماكن عمومی بسیار مهم است؟
8- قوانین وآیین نامه های بهداشتی تهیه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائی است؟
9- غذای خانگی در كدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نكات بهداشت كه در تهیه و نگهداری غذا باید رعایت شود را بیان كنید؟
11- خصوصیات آشپزخانه مناسب را بیان كنید؟
12- زباله های آشپزخانه چگونه باید جمع آوری شوند؟
13- خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟
14- الیاف را تعریف كنید؟
15- چرا مستقیماً نمی توان از الیاف پارچه تولید كرد؟
16- برای تولید پارچه از الیاف باید چه كاری انجام دهیم ؟
17- نوع پارچه به چه عاملی بستگی دارد؟
18- الیاف مورد استفاده در پارچه بافی را به چند گروه تقسیم می كنند، نام ببرید؟
19- الیاف طبیعی را تعریف كنید؟
20- انواع الیاف طبیعی را نام ببرید و برای هر یك دو مثال بزنید؟
21- الیاف مصنوعی را تعریف كنید؟
22- هرچه شماره میل قلاب بافی ................... باشد، میل نازكتر و كوچكتر است؟

سئوالات حرفه وفن سوم راهنمایی( فصل اول تا ششم)

فصل اول

1.چهارمورد ازویژگی های انسان را بنویسید؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظیفه ی مغز انسان چیست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوایدی برای انسان دارد؟
6.یکی از راههای پرورش قدرت خلاقیت چیست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقیت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قدیمی ایده هایی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تایرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ایجاد اصلاحات روی تایرهای بادی انها را متناسب با اتومبیل ها تغییر داد ؟درچه سالی؟
12.در تولید محصولات فنا وری چه اصولی را باید رعایت کنیم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصیات وویژگی هایی باید داشته باشد؟
14.پرتو های خطرناک رادیولوژی انسان را به کدام بیماری خطرناک مبتلا می کند؟
15.چرا تولید کنندگان محصولات فناوری معمولا راهنمای استفاده از محصولات خود را در هنگام خرید به مصرف کننده می دهند؟
16.راهنمایمحصولات فناوری حاوی چه نکاتی هستند؟
17در تولید محصولات فناوری کدام اصل اساس کار فناوران را تشکیل می دهد؟
18.در اصل زیبایی محصولات فناوری کدام جنبه ها مورد رعایت قرار می گیرد؟
19.در زیبایی ساخت محصول چه جنبه هایی مورد توجه قرار می گیرد؟
20.در زیبایی بسته بندی محصول چه نکاتی رعایت بشود؟
21.چرا در تولید محصولات فناوری اصل زیبایی رعایت می شود؟
22.سیستم های پیچیده معمولا از چند ………………تشکیل شده اند.
23.سیستم های فرعی به چه هدفی ایجاد می شوند؟
24.دوچرخه از چند سیستم فرعی تشکیل شده است نام ببرید؟
25.سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل کدام قسمت هاست؟
26.وظیفه ی سیستم هدایت وفرمان چیست؟
27.برای باز داشتن دوچرخه از حرکت از کدام قسمت استفاده می شود؟
28.سیستم ترمز دوچرخه چگونه کار می کند؟
29.وظیفه ی اسکلت دوچرخه چیست؟
30 قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را نام ببرید؟
31.سیستم هشدار دهنده ی دوچرخه چند نوع است برای هریک مثالی بزنید؟
32.چرخ خیاطی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است؟نام ببرید.
33.در چرخ های دستی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
34.در چرخ های برقی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
35سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
36.اسکلت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
37.چرخ های خیاطی جدید به چه سیستم هایی مجهز است؟


فصل دوم
1.چگونه می توان یک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کلید تبدیل در چه مکانهایی استفاده کرد می شود؟
3.کلید تبدیل دارای دوپیچ....................ویک پیچ.................است.
4.موتورهای الکتریکی راتعریف کنید؟
5.موتورها ی الکتریکی از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند؟
6.در موتور الکتریکی کار جاروبک وجانگهدار چیست؟
7.اجزای یک موتور الکتریکی رانام ببرید؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گویند؟
9.جنس رتور از چیست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکیل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکیل شده وکار باد بزن چیست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چیست؟
14.قرن بیست ویک را قرن ................نامیده اند.
15.ثمره یپیشرفت صنایع الکترونیک چیست؟
16.برای اندازه گیری هر کمیت الکتریکیبه چه چیز نیاز داریم؟
17.جسمی که جریان الکتریکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی ...............است.
18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گیری می کنند.
19.مقدار جریان را با.................اندازه گیریمی کنند.
20.مقدار اختلاف پتانسیل را با ..................اندازه گیری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جریان ومقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند چه می گویند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می اید؟
24.سلف در مدارهای الکترونیک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونیکی تحول عظیمی در الکترونیک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزیستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونیک استفاده می شد ؟
29.ترانزیستور ها دارای چند پایه هستند ؟
30.ترانزیستور قطعه ای است که مقدار جریان عبوری از .............به ............. را می تواند توسط جریان...................کنترل کند.
31.عمل ترانزیستور شبیه به چیست ؟
32.در مدارهای الکترونیک چه موقع به جای برد برد از فیبر مدار چاپی استفاده می شود؟


فصل سوم

1- میکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟
2- میکروب چیست ؟
3- کدام بیماریها را واگیر می گویند ؟
4- بیماریهای واگیر می تواند موجب معلولیت و مرگ بشود.
5- موثرترین راه پیشگیری از بیماریها چیست؟
6- کدام بیماری دراثرواکسیناسیون ریشه کن شده است؟
7- کدام بیماری دراثرواکسیناسیون درحال نابودی است؟
8- راه انتقال بیماری ایدز شبیه کدام بیماری است؟
9- علاوه برواکسیناسیون رعایت چه نکات دیگری برای پیشگیری از بیماریها لازم است ؟
10- واکسن چیست ؟
11- نام دیگر واکسیناسیون چیست ؟
12- آیا دراثرواکسیناسیون افراد بیمار می شوند ؟
13- هفت بیماری مهم دوران کودکی که باواکسیناسیون قابل پیشگیری است را نام ببرید ؟
14- عوارض خطرناک واکسینه نشدن کودک را بیان کنید؟
15- رشد یعنی چه ؟
16- تکامل یعنی چه ؟
17- رشدوتکامل کودک از دوره جنینی شروع می شود.
18- رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنینی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20- مراقبت از کودک به چند دسته تقسیم می شود. نام ببرید.
21- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج باید به پزشک مراجعه و با وی مشورت کنند؟
22- چرا باید از ازدواجهای فامیلی پرهیز کرد؟
23- درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادربه اوکدام واکسن تزریق می شود؟
24- رشد وتکامل کودک درچه دوره ای بسیارسریع است؟
25- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هایی است؟
26- مناسبترین وبهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چیست؟
27- شیر مادر چه فوایدی برای کودک دارد؟
28- ازچه سنی می توان به کودک غذای کمکی داد؟
29- غذای کمکی کودک چه ویژگیهای باید داشته باشد؟
30- لباس کودک باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
31- برای سلامت دندانهای کودک پیش از 2 سالگی و پس از آن چه کنیم؟
32- کدام رفتارها به رشد و تکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33- کدام مواد و وسایل خطرناک را باید از دسترس کودکان دور نگه داشت؟
34- چرا بستری شدن بیماران در خانه بهتر است؟
35- برای بهبود سریع تر بیماران در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
36- مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟
37- تب شدید چه عوارضی به دنبال دارد؟
38- در صورت تب کودک چه اقداماتی لازم است صورت گیرد ؟
39- علائم حیاتی بدن انسان را بیان کنید؟
40- درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41- تب را تعریف کنید؟
42- درجه حرارت دقیق بدن را چگونه تعیین می کنند؟


فصل چهارم

1- یکی از مهمتر ین فرآورده های چوب کاغذ است.
2- چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بیان کنید.
3- چیپس ها را به کدام وسیله تجزیه می کنند؟
4- به قطعات نازک و ورقه شده چوب چه می گویند؟
5- ازتجزیه چیپسها الیاف سلولزی بدست می آید.
6- از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
7- برای تهیه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟


فصل پنجم
1- برای استفاده بهتر از خودرو باید چه کار کنیم؟
2- نتیجه کار قسمتهای مختلف خودرو چیست؟
3- قسمتهای اصلی خودرو را نام ببرید؟
4- کار موتور چیست؟
5- موتور چگونه روشن می شود؟
6- وظیفه دستگاه انتقال قدرت چیست؟
7- دستگاه انتقال قدرت از کدام قسمتها تشکیل شده است؟
8- کلاچ چیست ؟
9- در یک خودرو کلاچ چه کاربردی دارد؟
10- جعبه دنده چیست؟
11- وظیفه دفرانسیل چیست؟
12- چرا در خودرو دستگاه فنربندی قرار می دهند ؟
13 وظیفه قسمت فنربندی خودرو چیست ؟
14 وظیفه باطری چیست ؟
16- دینام خودرو چیست ؟
17-وظیفه دینام خود رو را بیان کنید ؟
18-هدایت چرخ ها جلو خودرو چگونه صورت می گیرد ؟
19- انواع فرمان های خود رو را نام ببرید ؟
20-مجموعه وزن خودرو و سرنشینان توسط کدام قسمت تحمل می شود ؟
21- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود ؟
22- تفاوت روغن ترمز با روغن معمولی را بنویسید؟
23- بدنه خودرو چگونه طراحی می شود؟
24- وظیفه رادیاتور چیست ؟
25- برای بازدید آب وضدیخ در رادیاتور چه می کنیم ؟
26- شیر آلات بهداشتی درحقیقت چه وسایلی هستند؟
27- یک شیر دنباله کوتا ه به طور کلی از چند قسمت تشکیل می شود ؟
28- مغزی شیر دنباله کوتاه از چه قسمتهای تشکیل شده است؟
29- واشر تخت فیبری چه وظیفه ای دارد؟

فصل ششم
1- کنترل ساخت وساز ساختمان در شهرها ازچه جهاتی اهمیت دارد ؟
2- وظایف شهرداری ها را بنویسید ؟
3- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام ساخت ساختمان را بیان کنید ؟ (سه مورد )
4- وظیفه ی کلاف در ساختمان چیست ؟
5- برای جلوگیری از خراب شدن ساختمان های آجری چه می کنند ؟
6- ماکت چیست ؟
7- ماکت جهت توضیح کار برای چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
8- برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می شود ؟
9- برای چسباندن یونولیت یا فوم از چه موادی استفاده می شود ؟
10- در راهها چه کارهایی انجام می شود ؟
11- اگر مانع ای یا تپه ای در مسیر جاده یا راه آهن باشد چه می کنند ؟
12- خاک برداری را تعریف کنید ؟
13- خاک ریزی را تعریف کنید ؟
14- اگر در مسیر راه رودخانه قرار داشته باشد چه می کنند ؟
15- چند نمونه پل را نام ببرید ؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -